İçeriğe geç

Keşif Ayetleri

Keşif Duaları ya da Keşif Ayetleri dediğimiz, kalp gözünü açan dualardır. Kur’an-ı Kerim içerisinde 20 adet Keşif Ayeti bulunduğu söylenir. Fakat bu ayetleri herkes bilmez, bilenlerde açıklamaz. Zira bu iş gerçekten tehlikeli ve ehil bir kişi olmadan, tek başına kalkışılacak bir iş değildir.

Bilinen Keşif Ayetleri elbette ki vardır. Bu ayetlerin dikkat ile ve gerçek bir konsantrasyon ile okunması gerekir. Aynı zamanda ciddi bir dikkat gerektirdiğini de belirtmemiz gerekir. Keşif Dualarını okumak isteyen ve bu duaların faziletlerinden yararlanmak isteyen kişiler öncelikle bu işe girmek isteyip istemediklerinden emin olmalıdırlar. Zira bu iş geri dönülebilecek bir iş olmadığı gibi, herkesin kaldırabileceği bir şey de değildir. Dolayısıyla iradesine tam güveni olmayan, sonradan vazgeçmeyi isteyecek olan ya da inancında eksiklik olan kişilerin bu işe girişmemesi yerinde olacaktır. Zira sonuçları gerçekten ağır bir işe kalkışılmış olduğu baştan bilinmelidir. Bu kararı kendi adınıza aldıktan sonra elbette bir hoca yardımı ile bu işe girişebilirsiniz. Size önerimiz bu işin ehli bir hocadan el almanız ve daha sonra böyle bir sorumluluğun içine girmenizdir.


Bakınız: 3. Gözü Açmak İçin Okunacak Dualar


 

Bilinen Keşif Ayetleri

 • Eûzu billahi mineş-şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe bi mâ ta’melûne basîr.

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara Suresi 110. Ayet)

 • Eûzu billahi mineş-şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâra ve huvel lâtîful habîr.
  Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, her şeyden haberdar olandır. (En’am Suresi 103. Ayet)
 • Eûzu billahi mineş-şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. İnnellezînettekav izâ messehum tâifun mineş şeytâni tezekkerû fe izâhum mubsırûn
  Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler, derhal Allah’ı hatırlarlar ve sonra hemen gözlerini açarlar.(Araf Suresi 201. Ayet)
 • Yezhebû bi kamîsî hâzâ fe elkûhu alâ vechi ebî ye’ti basîrâ

Bu gömleğimi götürün babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın. (Yusuf Suresi 93. Ayet)

 • Fe lemmâ en câel beşîru elkâhu alâ vechihî fertedde basîrâ

Böylece müjdeci geldiği zaman Yusuf’un gömleğini, babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. (Yusuf Suresi 96. Ayet)

 • Ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’idete leallekum tubsirun.

Ve sizi, işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassası (sahibi) kıldı. Umulur ki; böylece görüyorsunuz. (Nahl Suresi, 78. Ayet)

Tüm bu dualar okunduktan sonra en son Nur Duası okunur.

 • Allahumme ya nur, entel nur, ve minke nur, ve ileyke nur, subhaneke ya men istemedden nuru nuruhum min nurike, ya men adail kevni bişşaa min nurike, ve ya men istenaratil gulubi bi nurik, enurni binurik ya nurun nur ya allah, Allahumme nuri basir ve basirti ve galbi ve azimeti binurik ya nurun nur, ve nur tarigı binurik, vekşif li esrarıl ilmi vez zulumat, vekşif emami avalimil ğaybiyyati, vec’al li nuran emşi bihi beynen nas, vahtedi bihi fiz zulumat vel mahya vel memati vel gabir, ve fi aharti vel cenneti, subhanke entel nuri ve minke nur, ve bike nesteniru, ya nurun nur, ya allah, ya allah, ya Allah.

Tüm bu dualar her gün, 5 vakit namazlarınızdan sonra 7 kez okunur. Bu dualar dışında da Kur’an-ı Kerim içerisinde başka keşif ayetleri de bulunmaktadır. Bu ayetler şunlardır:

 • Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).

Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur. ( Necm Suresi 58. Ayet)

 • Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

Ant olsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. (Kaf Suresi 22. Ayet)

 • Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru).
  Yaratan yarattığını bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, haberdar olandır. (Mülk Suresi 14. Ayet)
 • İn kânet illâ sayhaten vâhıdeten fe izâ hum cemîun ledeynâ muhdarûn(muhdarûne).
  Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. (Yasin Suresi 53. Ayet)
 • İnne rabbi lediyfun lima yeşa’u İnnehü huvel alimul hakim.
  Şüphesiz ki; Rabbim, dilediğine lütuf sahibidir. Âlim ve Hakîm olan muhakkak ki; “O” dur. (Yusuf Suresi 100. Ayet)
 • Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)
  Muhakkak ki o amelin, bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o, bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa, Allah onu karşına getirir. Muhakkak ki Allah; Lâtif’tir, Habîr’dir. (Lokman Suresi 16. Ayet)
 • Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren).
  Ve evlerinizde Allah’ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah; Lâtif’tir, Habîr’dir. (Azap Suresi 34. Ayet)
 • E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun).
  Allah’ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah, Lâtif’tir, Habîr’dir. (Hacc Suresi 63. Ayet)

Bu duaların tümü için makbul olan 40 gün boyunca 41 kez okumaktır. Elbette Keşif Ayetleri bu bahsi geçen dualar ile sınırlı değildir. Fakat uygulaması oldukça ağır ve sabır gerektiren bir iştir. Her şeyden evvel Keşif Dualarının tesirinin olup olmayacağı bilinemez. Allah dilediğinin kalbine bu ihsanı lütfeder. Yani bu iş kolay bir iş değildir. Edilen duaların tümünün Allah rızası için edilmesi gerekir. Kalp gözü açmak amacı ile okunan duaların hiçbir tesiri yoktur. Zaten bu nedenle alimler zamanlarının çoğunu zikir ile geçirir ve her gün her dakika Allah’ı ve kudretli isimlerini anarlar.

Son olarak bir keşif duası da şu şekilde uygulanmaktadır. Sabah namazınızı kıldıktan sonra şu dua 7 kez okunur ve baş parmakları kullanılarak gözler mesh edilir.

 • “Fe keşefna anga gıdaa fe beserukel yevme hadid ve sallahlahü ale seyyideni muhammedein ve ala ali hi ve sahbihi vesellem.”
Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir